top of page

Puntuació del procés de selecció:

 • El procés de selecció es realitzarà per mitjà de tribunals. Aquests tribunals estaran compostos per professors/es de diferents centres educatius i personal de l'Associació Mundus en qualitat d'assessors interculturals.

 • El llistat de tribunals serà publicat prèviament a l'inici de les entrevistes. Cada alumne/a, serà inclòs en un tribunal de forma aleatòria i assegurant que no s'afavoreix a ningú en cap tipus d'assignació.

Criteri intern 30%

L’equip docent del centre valorarà la preparació i compromís del/de la participant tenint en compte:

 

 • Assistència a classe.

 • Actitud a classe.

 • Expedient acadèmic de l’alumne/a

 • Responsabilitat i motivació.

Entrevista 30%

 

El tribunal que realitzi l’entrevista valorarà les competències i aptituds del/de la participant i la seva idoneïtat per al procés, tenint en compte:

 

 • Iniciativa i  capacitat d’adaptació.     

 • Mentalitat oberta, socialització.

 • Capacitat de comunicar.

 • Maduresa i coneixement d’un mateix.

 • Idioma estranger.

 • Resolució de conflictes.

 • Motivació i expectatives.

 

Documentació lliurada 40%

 • CV i Carta de motivació 20%: Es valorarà la presentació i el contingut. De la carta de motivació, es valorarà també la motivació i l’originalitat.

 • Certificats d’idiomes 10%: Es valorarà positivament si l’alumne/a té un certificat que acrediti el seu nivell d’idiomes i el puja a la carpeta compartida.

 • Certificats extra acadèmics: 10%: Es valorarà positivament si l’alumne/a té certificats que acreditin altres estudis.

bottom of page