top of page

Procés de Selecció

cofinanciadoEN.png
logomundus.png

Fases del procés de selecció:

 • Fase  1: Inscripció al procés de selecció a través d’aquest Formulari online.

 • Fase 2:  Lliurament de la documentació obligatòria (a través de la carpeta Drive personal de cada alumne/a).

 • Fase 3:  Entrevista personal (només per aquells que hagin presentat tota la documentació obligatòria i hagin passat les dues primeres fases).

 • Fase 4 : Selecció dels/de les participants (llistats).

 • Fase 5 : Acceptació de la Beca Erasmus

 • Fase 6: Selecció de l’opció de gestió de la beca.

​​​A continuació pots trobar tota la informació més detallada de cada fase:

Fase 1: Inscripció al procés de selecció

 • 1.1 La inscripció, i primera acció de totes, es portarà a terme omplint aquest Formulari online.

 • 1.2 Pots expressar les teves preferències respecte a 3 destins, però la decisió final sempre és competència del centre educatiu o del/de la coordinador/a del projecte, i es determina segons la disponibilitat de l’allotjament, les possibilitats de pràctiques o d’altres.

 • 1.3 Tria només aquells països que apareixen en el llistat de places que es convoquen per a l'alumnat / acompanyants que prèviament s'ha exposat. Aquells que se seleccionin en el formulari online i no siguin elegibles per ser seleccionats no seran considerats i seran entesos com a nuls.

Fase 2: Lliurament de la documentació obligatòria.

 • 2.1 Una vegada omplert el formulari, rebràs un email al correu electrònic que hagis facilitat a la fase 1. Una vegada aquí, si us plau, revisa tota la informació que se sol·licita en el mail, que és la següent:

 • Curriculum Vitae en anglès i en format pdf (utilitzant l’eina Europass).

 •  Carta de motivació en anglès i en format pdf.

 • DNI i/o Passaport escanejat (document vàlid per viatjar fora del país).

 • Document de cessió de dades i imatge emplenat i signat apropiadament. En cas de menors d'edat, autorització signada per tutor/a legal (adjuntar DNI del tutor que ha signat).

 • Carta de Compromís.

 • Certificat d’idioma o altres certificats (si es disposa d’ells)

 • Aquesta documentació s'haurà de lliurar en format digital i pujar-la a la carpeta compartida de Google Drive (el/la participant rep aquest link a través del correu online de confirmació un cop ja s’ha inscrit en el procés a través del formulari online).

 • 2.2 La documentació serà acceptada únicament si està degudament segellada i/o signada i amb vigència fins al 31 d’agost del 2020.

 • Atenció! Tots els documents hauran de ser lliurats en format digital a la carpeta digital (DRIVE) degudament escanejats i pujats a la SEVA CARPETA CORRESPONENT. L’accés a aquesta carpeta personal es facilita en el link del mail de confirmació.

 • Si tens algun problema o dificultat amb la digitalització / escaneig de la documentació, pots posar-te en contacte amb el/la coordinador/a Erasmus del centre educatiu o contactar amb l’Associació Mundus per sol·licitar ajuda.

 • 2.3 L’absència de presentació d’algun dels documents obligatoris pot suposar la teva desqualificació dins del procés de selecció degut a que tota la documentació és important.

Fase 3: Entrevista Personal.

 • 3.1 Una vegada finalitzada la fase 2, es revisarà tota la documentació i es publicarà el llistat d’admesos / no admesos; es publicaran també els horaris de les entrevistes personals (següent fase). Aquest llistat sortirà publicat en el taulell d’anuncis del centre educatiu al que pertanys i en la seva pàgina web.

 • 3.2 Seràs convocat/da a l’entrevista a través de la web del centre educatiu amb un mínim de 24 hores d’antelació. Eventualment, pot donar-se el cas que rebis també un avís per correu electrònic, però la informació de la pàgina web del centre educatiu és la que preval en tot moment. En aquest anunci, també s’indicarà el lloc de l’entrevista.

 • 3.3 Si no et presentes a aquesta convocatòria, es procedirà a la teva desqualificació del procés de selecció excepte si tens una situació de força major i està degudament justificada.

 • 3.4 Tots els horaris estan expressats en GMT+1 (horari de Madrid).

 • 3.5 Hauràs de presentar-te amb 30 minuts d’antelació a l’entrevista convocada. No presentar-te a l’entrevista a l’hora programada podrà ser motiu de desqualificació del procés.

 

Fase 4: Selecció dels/de les participants.

 • 4.1 Tindran prioritat aquells/es estudiants que no hagin participat anteriorment en una mobilitat Erasmus+ destinada a estudiants de FP i també aquells/es estudiants que estiguin en l’últim any acadèmic del seu cicle formatiu. En el cas de Consorcis, es donarà prioritat a la màxima representativitat dels centres que pertanyen al consorci.

 • 4.2 Totes les quantitats i les destinacions dels llistats són susceptibles de canvis per causes alienes al nostre control durant el procés.

 • Les quantitats i les destinacions finals es comunicaran individualment a cada alumne/a una vegada es publiquin les llistes definitives amb els destins finals i en el moment de la firma del conveni de subvenció (de forma individual). 

 • Atenció! Els/les estudiants de segon curs (de Grau Mitjà i de Grau Superior) que no tinguin les hores de FCT finalitzades i vulguin convalidar les hores durant la mobilitat Erasmus, no obtindran el títol del cicle fins que no es produeixi el tancament del seu expedient. Se sol·licita que, en aquests casos, es parli directament amb el/la coordinador/a Erasmus del centre.

 

Fase 5: Acceptació de la Beca Erasmus.

 • 5.1 Rebràs un email per part de la persona coordinadora del projecte. En aquest email se’t demanarà que “acceptis o renunciïs” a la subvenció que se t’ha assignat.

 • 5.2  Aquesta documentació s'haurà d'incloure de nou a la carpeta DRIVE que has rebut en el primer email i fase a través d’una invitació realitzada a la Fase 1. Correspon a la mateixa carpeta on hauràs introduït tota la teva documentació fins al moment.

 • 5.3 No acceptar o no respondre amb la documentació que se sol·licita en 7 dies naturals des de la recepció del e-mail, comportarà la renúncia automàticament de la beca atorgada donant així l’oportunitat a la primera persona en llista d’espera del llistat definitiu.

 • Dates del procés de selecció:

 • Fase 1: Inscripció al procés de selecció.

Qué:   Formulari per fer les inscripcions obert.

Quan: Des de les 00:00 h. del 20-01-2020 fins al 09-02-2020 a les 23:59 h.

 

 • Fase 2:  LLiurament de la documentació obligatòria.

Qué: La documentació obligatòria completa haurà d’estar pujada a la carpeta compartida.

Quan: Des de les 00:00 h. del 20-01-2020 fins al 09-02-2020 a les 23:59 h.

 

 • Fase 3: Entrevistes personals.

Qué:    Publicació llista d’admesos/no admesos i els horaris de les entrevistes.

Quan:  13/02/2020.

 

Qué:    Entrevistes personals.

Quan:  20/02/2020

 

 • Fase 4: Selecció del/de les participants.

Que:     Publicació de la resolució de seleccionats i destins.

Quan:   El día 24/02/2020.

 

Qué:    Període de reclamació.

Quan:  Des del 24 al 28 02/2018.

 

 • Fase 5: Acceptació de la Beca Erasmus.

Qué:    Acceptació  o  renúncia de la beca.

Quan:  Des del 24/02/2020 fins al 27/02/2020.

 

bottom of page